Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA NĂM 2018

Đăng bởi : Admin Ngày: 22/05/2017

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
––––––––––––––––––
Số: 6 /TB-QLKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2017

 

THÔNG BÁO 
ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA 
NĂM 2018

Kính gửi: Các nhà khoa học

 

Thực hiện Thông báo số 1479/TB-BKHCN ngày 12 tháng 5 năm 2017 về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình KX.01/16-20, bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2018, Phòng Quản lý Khoa học xin trân trọng thông báo tới các nhà khoa học trong trường đề xuất đề tài nghiên cứu.
Để đề xuất có cơ hội cao được lựa chọn đưa vào thực hiện, kính đề nghị các nhà khoa học căn cứ vào Thuyết minh tổng quát của chương trình KX.01/16-20 và các vấn đề gắn liền với chiến lược, nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước; các vấn đề cần đảm bảo tính liên ngành, liên vùng.

Trích điều 6, Thông tư Số: 07/2014/TT-BKHCN
Yêu cầu đối với đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia
1. Yêu cầu chung
a) Có tính cấp thiết cao hoặc tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trong phạm vi cả nước;
b) Các vấn đề khoa học cần phải huy động nguồn lực khoa học công nghệ (nhân lực khoa học và công nghệ hoặc nguồn tài chính) của quốc gia hoặc góp phần giải quyết những nhiệm vụ mang tính liên vùng, liên ngành; vấn đề khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng nhằm giải quyết yêu cầu khẩn cấp của quốc gia về an ninh, quốc phòng, thiên tai, dịch bệnh và phát triển khoa học và công nghệ.
c) Không trùng lặp về nội dung với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đã và đang thực hiện.
2. Yêu cầu riêng đối với đề tài
b) Đối với đề tài trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: kết quả đảm bảo tạo ra được luận cứ khoa học, giải pháp kịp thời cho việc giải quyết vấn đề thực tiễn trong hoạch định và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, pháp luật của Nhà nước.

Các nhà khoa học trong trường viết đề xuất theo mẫu đính kèm và gửi 01 bản mềm về địa chỉ email yenkh.neu@gmail.com và email thobd9@gmail.com trước 16 giờ ngày 28 tháng 5 để trường tổng hợp và gửi Ban chủ nhiệm Chương trình KX.01/16-20.
Mẫu đề xuất và Thuyết minh tổng quát của chương trình KX.01/16-20 được gửi kèm thông báo này.
Trân trọng cảm ơn!


Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Lưu:QLKH

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 

PGS.TS. Bùi Đức ThọBài viết liên quan

Giấy mời viết bài hội thảo quốc gia "Thể chế với phát triển kinh tế ở VN"

Giấy mời viết bài hội thảo quốc gia "Thể chế với phát triển kinh tế ở VN"


Hướng dẫn tuyển chọn đề tài KH và CN cấp Bộ từ năm 2018

Hướng dẫn tuyển chọn đề tài KH và CN cấp Bộ từ năm 2018


Thông báo tuyển chọn đề tài cấp Bộ năm 2018

Thông báo tuyển chọn đề tài cấp Bộ năm 2018


Thông báo Hội thảo Khoa học Quốc tế IC – HUSO 2017 tại Đại học Khon Kaen, Thái Lan

Thông báo Hội thảo Khoa học Quốc tế IC – HUSO 2017 tại Đại học Khon Kaen, Thái Lan


Thư mời tham gia viết bài lần 2 Hội thảo quốc tế "Chất lượng và hiệu quả của các chương trình liên kết...

Thư mời tham gia viết bài lần 2 Hội thảo quốc tế "Chất lượng và hiệu quả của các chương trình liên kết đào tạo quốc tế"


Thư mời viết bài hội thảo quốc tế "Tăng cường và Phát triển Sáng tạo Xã hội tại Châu Á"

Thư mời viết bài hội thảo quốc tế "Tăng cường và Phát triển Sáng tạo Xã hội tại Châu Á"


Giấy mời viết bài hội thảo khoa học quốc gia: "Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành Kinh...

Giấy mời viết bài hội thảo khoa học quốc gia: "Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành Kinh tế học trong bối cảnh hội nhập"


Thông báo mời viết bài Hội thảo quốc gia: Kế toán - Kiểm toán và Kinh tế VN với cuộc CM công nghiệp 4....

Thông báo mời viết bài Hội thảo quốc gia: Kế toán - Kiểm toán và Kinh tế VN với cuộc CM công nghiệp 4.0


Thư mời viết bài tọa đàm: "Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các NHTM VN"

Thư mời viết bài tọa đàm: "Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các NHTM VN"


Thông báo mời viết bài hội thảo quốc tế

Thông báo mời viết bài hội thảo quốc tế

    PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

    Đại học Kinh tế Quốc dân

    Điện thoại: 04.36284655; Fax: 04.38697472; Email: phqlkh@neu.edu.vn

Lượt truy cập

    Flag Counter