Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA NĂM 2018

Đăng bởi : Admin Ngày: 22/05/2017

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
––––––––––––––––––
Số: 6 /TB-QLKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2017

 

THÔNG BÁO 
ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA 
NĂM 2018

Kính gửi: Các nhà khoa học

 

Thực hiện Thông báo số 1479/TB-BKHCN ngày 12 tháng 5 năm 2017 về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình KX.01/16-20, bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2018, Phòng Quản lý Khoa học xin trân trọng thông báo tới các nhà khoa học trong trường đề xuất đề tài nghiên cứu.
Để đề xuất có cơ hội cao được lựa chọn đưa vào thực hiện, kính đề nghị các nhà khoa học căn cứ vào Thuyết minh tổng quát của chương trình KX.01/16-20 và các vấn đề gắn liền với chiến lược, nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước; các vấn đề cần đảm bảo tính liên ngành, liên vùng.

Trích điều 6, Thông tư Số: 07/2014/TT-BKHCN
Yêu cầu đối với đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia
1. Yêu cầu chung
a) Có tính cấp thiết cao hoặc tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trong phạm vi cả nước;
b) Các vấn đề khoa học cần phải huy động nguồn lực khoa học công nghệ (nhân lực khoa học và công nghệ hoặc nguồn tài chính) của quốc gia hoặc góp phần giải quyết những nhiệm vụ mang tính liên vùng, liên ngành; vấn đề khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng nhằm giải quyết yêu cầu khẩn cấp của quốc gia về an ninh, quốc phòng, thiên tai, dịch bệnh và phát triển khoa học và công nghệ.
c) Không trùng lặp về nội dung với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đã và đang thực hiện.
2. Yêu cầu riêng đối với đề tài
b) Đối với đề tài trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: kết quả đảm bảo tạo ra được luận cứ khoa học, giải pháp kịp thời cho việc giải quyết vấn đề thực tiễn trong hoạch định và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, pháp luật của Nhà nước.

Các nhà khoa học trong trường viết đề xuất theo mẫu đính kèm và gửi 01 bản mềm về địa chỉ email yenkh.neu@gmail.com và email thobd9@gmail.com trước 16 giờ ngày 28 tháng 5 để trường tổng hợp và gửi Ban chủ nhiệm Chương trình KX.01/16-20.
Mẫu đề xuất và Thuyết minh tổng quát của chương trình KX.01/16-20 được gửi kèm thông báo này.
Trân trọng cảm ơn!


Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Lưu:QLKH

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 

PGS.TS. Bùi Đức ThọBài viết liên quan

Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chúc mừng các nhà khoa học nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt...

Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chúc mừng các nhà khoa học nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Chiến lược và kế hoạch phát triển KHCN của trường ĐH KTQD đến năm 2020

Chiến lược và kế hoạch phát triển KHCN của trường ĐH KTQD đến năm 2020


Kế hoạch Hội thảo 2017

Kế hoạch Hội thảo 2017


Nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia KX01.03/16-20: Hội thảo khoa học cấp nhà nước lần thứ 2

Nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia KX01.03/16-20: Hội thảo khoa học cấp nhà nước lần thứ 2


Hội thảo khoa học quốc gia: “Nghiên cứu và đào tạo kế toán, kiểm toán của các trường đại học Việt Nam theo...

Hội thảo khoa học quốc gia: “Nghiên cứu và đào tạo kế toán, kiểm toán của các trường đại học Việt Nam theo chuẩn quốc tế”


Thông báo v/v chuẩn bị hồ sơ thực hiện nhiệm vụ thuộc chương trình KH Giáo dục cấp QG

Thông báo v/v chuẩn bị hồ sơ thực hiện nhiệm vụ thuộc chương trình KH Giáo dục cấp QG


Thư mời viết bài hội thảo quốc tế ICOAF 2017

Thư mời viết bài hội thảo quốc tế ICOAF 2017


Thư mời viết bài hội thảo quốc tế về THÚC ĐẨY TIẾP CẬN TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM

Thư mời viết bài hội thảo quốc tế về THÚC ĐẨY TIẾP CẬN TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM


Thư mời viết bài hội thảo "Các mô hình kinh tế đặc thù tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc...

Thư mời viết bài hội thảo "Các mô hình kinh tế đặc thù tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế"


Thư mời viết bài hội thảo thường niên về "Triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam, vai trò của Chính phủ...

Thư mời viết bài hội thảo thường niên về "Triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam, vai trò của Chính phủ kiến tạo trong việc hoàn thiện thể chế và môi trường kinh doanh"

    PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

    Đại học Kinh tế Quốc dân

    Điện thoại: 04.36284655; Fax: 04.38697472; Email: phqlkh@neu.edu.vn

Lượt truy cập

    Flag Counter